CV Geohydroloogpasfoto van Harry Boukes geohydroloog

Naam: Harry Boukes
Adres: Herenstraat 164
3431 CB Nieuwegein
tel.: 06-5425 7337

OPLEIDINGEN

1977 - 1981 Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School
1971 - 1977 Atheneum-B

WERKERVARING

Projecten over de hele breedte van de grondwaterhydrologie, vaak gerelateerd aan drinkwaterwinningen. Zowel technisch inhoudelijk (vaststellen bodemparameters ten behoeve van modellen, studies chloride en H2S in grondwater, begeleiding van boeren bij conflicten) als organisatorisch (opdrachtgeversrol grootschalige modelstudie). Vertaling van meet- en rekenresultaten naar provinciaal en landelijk beleid.

Gevarieerd werkpakket over de volle breedte van de waterleidinghydrologie. Een bloemleizing:
- dagelijkse kwaliteitsvragen;
- meting van putverstopping;
- infiltratieplan brakwaterwinning Zevenhuizen;
- verzilting winning Genderen;
- waterkwaliteit KWO-installaties;
- structureren van de waterkwaliteitsrapportages;
- opdrachtgeverschap modelstudie West-Brabant;
- opzet organistatie Brabantmodel;
- participatie van de waterleidingwereld in NHI en BRO.

Grondwatermodelstudies, doorontwikkeling van de nitraatmodellering, geleidelijk steeds meer beleidsaspecten en verschuiving naar oppervlaktewater en waterbeheer.

Adviseur bodemverontreiniging, later milieu-adviseur bij bredere milieustudies als Milieu-effect rapportages en afvalstoffenplannen.

Modelstudies naar grondwaterstanden en -stroming, eerst met eerste generatie grondwatermodellen, vanaf 1984 met MODFLOW. Aanvullingen en aanpassingen t.b.v. weergave van grondwaterstanden, -stroming en stoftransport (nitraat).

OVERIGE ACTIVITEITEN

2020 - 2022: lid Programmateam Nederlands Hydrologisch Instrumentarium als vertegenwoordiger namens de provincies.
2019 – 2022: Penningmeester Coöperatie Waterfocus (zelfstandigen in de watersector)
2007 - heden: adviseur, en sinds 2011 lid van de Commissie Milieu-effectrapportage
2005 - 2008 Bestuurslid Nederlandse Hydrologische Vereniging (zie www.nhv.nu)
2006 - 2013 Voor KIVI enkele keren als arbiter opgetreden bij geschillen in het kader van de RVOI.
1995 Oprichting, en tot 2007 redactie van vakblad Stromingen van de Nederlandse Hydriologische Vereniging samen met Kees Maas